REGULAMIN PROMOCJI „DZIEŃ OJCA W MEDIA EXPERT”

Nazwa Organizatora Promocji

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „DZIEŃ OJCA W MEDIA EXPERT” (dalej: „Promocja”) i fundatorem nagród jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063377, NIP: 9511983304, REGON: 016359527, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja jest ogłaszana i organizowana za pośrednictwem: https://dzien-ojca.pl (dalej: „Strona Promocyjna”).
 3. Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://dzien-ojca.pl

Termin i miejsce Promocji

 1. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 12.06.2020r. 00:00.01 do dnia 30.06.2020 godz. 23.59.59r. godz. lub do wyczerpania puli „Kodów Rabatowych”.
 2. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://www.mediaexpert.pl/

Produkty objęte sprzedażą promocyjną

 1. Sprzedażą promocyjną objęte są wybrane produkty dla mężczyzn marki Remington z kategorii golarki męskie, trymery do brody, trymery wielofunkcyjne: (dalej: "Produkty promocyjne"):

Golarki foliowe do miękkiego zarostu i wrażliwej skóry

Golarki rotacyjne do twardego zarostu

Trymery do brody do stylizowania zarostu

Trymery do ciała do ogólnej pielęgnacji

Trymery do osobistej pielęgnacji

Uczestnicy promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”, które spełnią wymogi regulaminu.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Promocji.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Promocją jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: dsr@eu.spectrumbrands.com.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Promocji zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na Stronie promocyjnej.

Nagrody w promocji

 1. W Promocji przewidziano kody rabatowe ( dalej: „Kod Rabatowy”) o wartości 20zł , pozwalające na obniżenie ceny przy zakupie „Produktu promocyjnego” o 20zł.
 2. Ilość użyć kodu rabatowego w promocji jest ograniczona i wynosi 500 (pięćset sztuk). O możliwości wykorzystania kodu podczas zakupów decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Informacja o ewentualnym wykorzystaniu puli Kodów Rabatowych pojawi się na stronie https://dzien-ojca.pl

Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Promocją objęte są wyłącznie Produkty nowe, zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Uczestników w czasie trwania Promocji w stosunku, do których gwarantem jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o.
 2. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Dokonać w dniach 12.06.2020 r. 00:00.01 do dnia 30.06.2020 godz. 23.59.59r. r. zakupu przynajmniej jednego produktu objętego niniejszą promocją na https://www.mediaexpert.pl/.
  2. Podczas zakupów na stronie internetowej należy umieścić w koszyku produkt. Następnie wprowadzić kod rabatowy TATA20 na https://www.mediaexpert.pl/ w odpowiednie pole formularza zamówienia przed finalizacją zakupu.
 3. Otrzymany kod nie łączy się z innymi promocjami i nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny. Podczas jednej transakcji klient możne wykorzystać jednocześnie jeden kod rabatowy.
 4. Fundatorem „Kodów Rabatowych” w Promocji jest Organizator.
 5. Przy zwrocie produktu do którego został wykorzystany kod rabatowy na usługę, kody rabatowe nie podlegają zwrotowi.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez Uczestników do 14 lipca 2020 r. w formie pisemnej na adres Organizatora: Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika Kodu Rabatowego, jeśli brak doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik (np. zakup produktu niebiorącego udziału w promocji, czy zakup po czasie trwania promocji).
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.